SB03: Sân bay – Hòn Khô – Eo Gió

+

Nhơn Hải

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

5.%

590.000 đ

560.000 đ

Chi tiết

SB02: Sân bay – Kỳ Co – Eo Gió

+

Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7.%

680.000 đ

630.000 đ

Chi tiết

SB01: Sân bay – Quy Nhơn City Tour

+

Quy Nhơn

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Mũ lá vành to
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

10%

500.000 đ

450.000 đ

Chi tiết

FLC03: FLC Quy Nhơn – Hòn Khô – Eo Gió

+

Nhơn Hải

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

10%

590.000 đ

530.000 đ

Chi tiết

FLC02: FLC Quy Nhơn – Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

+

Nhơn Hải - Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

6.%

750.000 đ

700.000 đ

Chi tiết

FLC01: FLC Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió

+

Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7.%

650.000 đ

600.000 đ

Chi tiết

QN03: Tour Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

+

Nhơn Hải - Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

4.%

700.000 đ

670.000 đ

Chi tiết

QN02: Tour Hòn Khô – Eo Gió

+

Nhơn Hải

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7.%

540.000 đ

500.000 đ

Chi tiết