FLC02: FLC Quy Nhơn – Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

Nhơn Hải - Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

6.%

750.000 đ

700.000 đ

Chi tiết

QN03: Tour Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

Nhơn Hải - Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

4.%

700.000 đ

670.000 đ

Chi tiết

QN01: Tour Kỳ Co – Eo Gió

Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

10%

670.000 đ

600.000 đ

Chi tiết

FLC01: FLC Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió

Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7.%

650.000 đ

600.000 đ

Chi tiết

FLC03: FLC Quy Nhơn – Hòn Khô – Eo Gió

Nhơn Hải

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

10%

590.000 đ

530.000 đ

Chi tiết